Forebyggelse og reducering af tvang – Et omsorgsbærende element

Af Henrik Møller, Adm. Direktør De Psyko-Fysiske Konsulenter.

 

Jeg blev rigtigt glad, da jeg i maj måned 2018, blev kontaktet af 3 sygeplejestuderende fra professionshøjskolen Absalon i Roskilde. De var i gang med at skrive speciale, og havde besluttet sig for at fordybe sig i, og beskrive nogle af de kendte metoder, anvendt til forebyggelse og reducering af tvang inden for psykiatrien. Overskriften kan I læse herover.

De havde alle været i praktik på forskellige psykiatriske afdelinger. Amalie havde b.la. været på Sikringen i Slagelse, og havde herunder stiftet bekendtskab med APG – Arousal Profil & Guidelines, en metode der udover at indeholde risikovurdering, også giver konkrete anvisninger til forebyggelse og håndtering af konflikter og vold. Metoden er udviklet af De Psyko-Fysiske Konsulenter i samarbejde med psykologerne Anne Jensen og Pia Kielberg.

I den anledning aftalte vi et personligt interview, hvor jeg havde mulighed for at fortælle om, hvordan APGén blev udviklet, og hvordan den siden 2008 har været brugt på Sikringen. I løbet af de første 2 år var den b.la. med til at reducere volden med 66 %, reducere sygdom blandt personalet med 25 % og mindske brugen af tvang ganske betydeligt. Siden da har den været brugt på flere hundrede arbejdspladser og afdelinger inden for psykiatrien, ældreplejen, specialskoleområdet, bosteder og særligt sikrede institutioner. Alle steder med lignende positivt resultat.

Mødet med de 3 studerende var en fantastisk positiv oplevelse. At mærke deres engagement og lyst til at fordybe sig i noget af det, vi som private aktører virkelig brænder for: ”Forebyggelse og reducering af tvang”. De havde valgt et virkeligt spændende tema og i fælleskab lagt mange timer i specialet, hvilket også gav de 3 studerende 2 flotte 12´taller og 1 10´tal. Godt gået og et stort tillykke fra De Psyko-Fysiske Konsulenter. Og ja, vi er meget enige i konklusionen, som også er vores erfaring fra de mange år, vi har arbejdet med forebyggelse af konflikter og tvang inden for psykiatrien. Og hvis målet med reducering af tvang skal nås, så kræver det en helhedsorienteret indsats og nytænkning.

Vi har fået lov til at bringe resumé og konklusionen fra specialet, som I kan læse her:

Resumé:

Baggrund: Anvendelsen af tvang er kontroversiel og er fortsat ikke reduceret trods regionale og nationale tiltag. Litteratursøgningen har afdækket begrænset publiceret litteratur, vedr. sundheds-professionelles oplevelse af anvendelsen af risikovurderings – og håndteringsredskaber, som forebyggelse af tvang.

Problemformulering: ”Hvorledes kan risikovurderings – og håndteringsredskaber heraf ”Arousal Profil og Guidelines” samt ”Krisekort” til særligt udfordrede patienter, understøtte sundhedsprofessionelle i psykiatrisk regi, i deres bestræbelse på at forebygge tvangsbehandling?

Formål: At undersøge hvorledes sundhedsprofessionelle understøttes gennem anvendelse af risikovurderings – og håndteringsredskaber, ift. at forebygge anvendelsen af tvang.

Metoder: Kvalitativ interviewundersøgelse, narrative metode, hvor tre sygeplejersker og to social – og sundhedsassistenter inkluderes. Empirien analyseres ud fra en Ricoeur-inspireret analysemetode med inddragelse af M. Scheel, som frembringer det betydningsfulde i sundhedsprofessionelles oplevelser.

Konklusion: Der fremkom fire temaer:

  • forståelse af den centrale betydning af tidlig udarbejdelse af et risikovurdering- og håndteringsredskab;
  • øget videndeling indenfor subspecialerne;
  • viden om relationens betydning
  • viden om risikovurdering- og håndteringsredskab som led i forebyggelsen af tvang.

Det konkluderes at anvendelsen af risikovurderings- og håndteringsredskaber understøtter sundhedsprofessionelle, da de medvirker til forudsigelighed og kontrol, grundet øget videndeling på tværs af subspecialer vha. journalføring. Dertil understøtter struktureringen sundhedsprofessionelle, da anvendelsen af risikovurderings- og håndteringsredskaber skaber en kollektiv forståelse for relationens betydning samt medvirker til at fremme den etiske ansvarlige og retfærdige omsorg.

Perspektivering: Resultaterne indikerer nødvendigheden for et innovativt løsningsforslag til at understøtte sundhedsprofessionelle, i et bebyrdet sundhedsvæsen. Arousal skala, et fagligt værktøj, visualiserer et øjebliksbillede af patientens adfærd. Formålet er at sikre en kvalificeret indsats imellem subspecialerne, gennem kommunikation. Således opnås tidlig opsporing af subtile tegn på adfærdsændringer, og forebyggelse af tvang. Nytænkning kan være nødvendigt ift. de hidtidige kompetenceforløb, så sundhedsprofessionelle opnår en større viden omkring prioritering, dokumentation, relation og strukturering i klinisk praksis, for at forebygge tvang.

 

Professionshøjskolen Absalon – Roskilde 2018

Udarbejdet af: Sally Sørensen, Amalie E. W. H. Sheriff + 1 anonym deltager.

 

Læs mere om APG – Arousal Profile & Guidelige