Vi har ventet længe og nu har Socialstyrelsen offentliggjort de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud, samt på boformer for hjemløse.

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere, og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder på sociale tilbud for voksne.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Retningslinjerne er et vigtigt arbejdsredskab til medarbejdere og ledere ude på botilbuddene og boformerne. De er endnu et af redskaberne i den værktøjskasse, vi er ved at opbygge, så vi forhåbentlig undgår voldsomme og tragiske episoder, som dem vi har set de seneste år. Det er helt afgørende, at det er trygt for medarbejdere og beboere at opholde sig og arbejde på botilbuddene, og her er retningslinjerne endnu et godt skridt på vejen.

– Mai Mercado

Se de nye retningslinjer her.

I mere end 30 år har De Psyko-Fysiske Konsulenter undervist i Den Psyko-Fysiske Metode. En metode, som tilbyder en helhedsorienteret undervisningsform, som indeholder det, som er anført i de nye retningslinjer. Vi er meget glade og tilfredse med, at det koncept vi har tilbudt og indholdet også, er det der anbefales af Socialstyrelsen. Vi ser derfor frem til et endnu større fokus i arbejdet med blandt andet at forebygge vold på landets botilbud.

Vi ved, hvor svært det kan være at omsætte teori og gode intentioner til praksis, så derfor er vores metode tilpasset Danske forhold og de udfordringer, der er i forhold til gældende lovgivning, ressourcer, best practice, mm.

Læs mere om vores metode her.

Vores anbefaling.

Vi tilbyder desuden vores APG – Arousal Profile & Guideline, et risikovurderingsredskab og en metode til at forebygge og håndtere udadreagerende/selvskadende adfærd og dermed blandt andet forebygge magtanvendelse og tvang.

Metoden har været anvendt i snart 10 år, og er særlig velegnet til de borgere, der har store problemstillinger med udadreagerende/selvskadende adfærd. Mennesker som personalet ofte beskriver som uforudsigelige og med mange komplekse problemstillinger.

APGèn tager udgangspunkt i den konkrete borgers unikke adfærd. Adfærden samt baggrunden for denne beskrives af de personalemedlemmer, der arbejder med borgeren, og hvor det er muligt inddrages denne selv. Som anført i retningslinjerne anbefales det, at tilbuddet allerede ved den indledende samtale systematisk afdækker, i hvilke situationer borgeren oplever mistrivsel og stress, hvilke tegn borgeren typisk udviser, samt hvilke mestringsstrategier borgeren har i sådanne situationer. Det er også vigtigt at afdække, hvordan tilbuddet kan støtte borgeren i den første tid på tilbuddet, hvis borgeren oplever mistrivsel eller stress, eller hvis en situation udvikler sig til at blive kritisk eller voldsom.

APGén angiver ligeledes de nødvendige handlestrategier, som fremover danner grundlaget for at kunne arbejde forebyggende.

Vi har mange gode erfaringer med udarbejdelse af APG på bosteder og forsorgshjem og alle steder kan vi se et markant fald i antallet af konflikter, samt et bedre arbejdsmiljø. Så vi ved, at den virker, og at den pt. er den mest effektive metode, der findes i Danmark. Vi har sammen med Region Midt og forskningsenheden Defaktum fået tildelt forskningsmidler til en nærmere undersøgelse af effekten ved at arbejde med APG som metode.

Læs mere om APGén her.

Forankring og implementering.

Vi er også bekendt med udfordringerne, der ligger i at forankre det lærte i den eksisterende kultur. Dette er også nævnt i de nye retningslinjer. Med afsæt i vores mange års erfaring med forandringsprocesser tilbyder vi også uddannelsen som “Konfliktambassadør”. En ”Konfliktambassadør” er en særligt udvalgt medarbejder og arbejdspladsens diplomat, som i dagligdagen sikrer og arbejder målrettet for at forebygge konflikter. Målet er at medvirke til et bedre arbejdsmiljø, mindske sygefravær og forebygge konflikter på arbejdspladsen.

Uddannelsen er konkret, kort og målrettet de initiativer arbejdspladsen ønsker at have fokus på når der ønskes at arbejde med forbyggelse af konflikter og vold.

Læs mere om uddannelsen her og hent vores folder.

 

Kontakt os gerne hvis I har brug for hjælp til at komme godt på vej med uddannelse og implementering af de nye retningslinjer.